ΤΟΥ ΕΝ ΟΣΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΕΙΛΟΥ ΣΟΡΣΚΥ


ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ
ΑΣΚΗΤΙΚΑΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΒΙΟΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΣΙΚΗ και ΣΧΟΛΙΑ
ΜΟΝΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ GROLIMUND


Β' ΕΚΔΟΣΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'. - Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΟΡΣΚΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'. - Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΟΡΣΚΥ 1433 - 7η ΜΑΪΟΥ 1508

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'. - ΠΑΛΙΕΣ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΟΡΣΚΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΖ' ΑΙΩΝΑ

Α) Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΕΙΛΟΥ

Β) Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΟΡΣΚΥ

Γ) Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΕΙΛΟΥ

ΔΙΠΤΥΧΑ ΤΩΝ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ

 

 

 

ΛΟΓΟΙ

 

ΛΟΓΟΣ Α'. - ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΗΡ ΗΜΩΝ ΝΕΙΛΟΥ (Περί διαφοράς των εναντίον ημών νοητών πολέμων, περί νίκης και ήττας και ότι πρέπει επιμελώς να εναντιωνόμαστε στα πάθη)

ΛΟΓΟΣ Β'. - ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΗΡ ΗΜΩΝ ΝΕΙΛΟΥ (Περί της κατ' αυτών πάλης ημών και ότι δια της μνήμης του Θεού και δια της φυλακής της καρδίας, τουτέστιν δια της προσευχής και της ησυχίας του νοός, πρέπει να νικήσουμε αυτά και περί του πώς πρέπει να ενεργήσουμε ταύτα. Ωσαύτως και περί χαρισμάτων)

ΛΟΓΟΣ Γ'. - ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΗΡ ΗΜΩΝ ΝΕΙΛΟΥ (Περί τον πώς και δια ποιου μέσου πρέπει να ενισχυθούμε κατά την απειλή των πολέμων του νοητού αγώνος)

ΛΟΓΟΣ Δ'. - ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΗΡ ΗΜΩΝ ΝΕΙΛΟΥ (Περί του κεφαλαίου πάσης εργασίας εν τη πολιτεία ημών)

ΛΟΓΟΣ Ε'. - ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΗΡ ΗΜΩΝ ΝΕΙΛΟΥ (Περί της διαφοράς της πάλης και της νίκης ημών κατά των οκτώ πρωταρχικών εμπαθών λογισμών και των λοιπών)

ΛΟΓΟΣ ΣΤ'. - ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΗΡ ΗΜΩΝ ΝΕΙΛΟΥ (Περί όλων των λογισμών εν γένει.)

ΛΟΓΟΣ Ζ'. - ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΗΡ ΗΜΩΝ ΝΕΙΛΟΥ  (Περί της μνήμης του θανάτου και της φοβεράς κρίσεως, πώς πρέπει να μελετώμαι περί τούτων, δια να αποκτήσωμεν τον λογισμό τούτον εν ταις καρδίαις ημών)

ΛΟΓΟΣ Η'. - ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΗΡ ΗΜΩΝ ΝΕΙΛΟΥ (Περί δακρύων και τι πρέπει να πράξουν οι επιθυμούντες να αποκτήσουν αυτά)

ΛΟΓΟΣ Θ'. - ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΗΡ ΗΜΩΝ ΝΕΙΛΟΥ (Περί της φυλάξεως των επιτευχθέντων δακρύων μετά ταύτα)

ΛΟΓΟΣ Ι'. (10). ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΗΡ ΗΜΩΝ ΝΕΙΛΟΥ (Περί αποκοπής τον ιδίου θελήματος και αληθούς αμεριμνίας, ήτις είναι η νέκρωσις από πάντων) 

ΛΟΓΟΣ ΙΑ'. (11). ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΗΡ ΗΜΩΝ ΝΕΙΛΟΥ (Περί του ότι πρέπει να πράξωμεν τας εργασίας ταύτας όχι προ του δέοντος καιρού και κατά τα αρμόζοντα μέτρα)

 

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

 

α') Επιστολή προς τον Γέροντα Βασσιανόν Πατρικιέγιεφ

β') Επιστολή προς τον Γέροντα Γουρίαν Τούσιν

γ') Επιστολή προς τον Γέροντα Γερμανόν Ποντόλνυ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΑΣ ΠΡΟΣ ΑΔΕΛΦΟΝ, ΘΛΙΒΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΝΗΣΟΙΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΝΑ ΑΔΕΛΦΟΝ

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

Προσευχή και ευχαριστία προς τον Θεόν ημών, έχουσα μετάνοια και έξομολόγησιν των αμαρτημάτων και παθών. 

ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΝΝΟΚΕΝΤΙΟΥ ΚΟΜΕΛΣΚΥ

 «ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΝΕΙΛΟΥ ΣΟΡΣΚΥ»

ΤΗΝ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ